edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 39,448 267,111 1,657,696 2,416,021 4,340,828 2,778,130
ภน.2 35,450 297,315 1,421,888 1,484,223 3,203,426 2,050,193
ภน.3 21,582 177,414 1,102,064 1,060,147 2,339,625 1,497,360
ภก.1 45,602 331,678 1,918,296 2,348,395 4,598,369 2,942,956
ภก.2 17,065 165,538 773,558 849,723 1,788,819 1,144,844
ภก.3 20,508 145,244 800,236 1,476,105 2,421,585 1,549,814
ส่วนงานอื่นๆ 1,540 12,413 24,646 57,404 94,463 60,456
รวม 181,185 1,396,548 7,701,216 9,759,742 18,857,506 12,023,754
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
บภน.1.1 (ชร.)
4,817
35,431 274,880 605,556 915,867 586,154.88
ลำปาง
3,808
29,843 249,654 431,445 710,942 455,002.88
พิษณุโลก
3,620
25,588 149,236 223,593 398,417 254,986.88
แพร่
3,717
19,723 134,892 238,223 392,838 251,416.32
สุโขทัย
3,252
19,410 170,593 155,974 345,977 221,425.28
บภน.3.2 (ตก.)
2,946
18,000 146,338 178,287 342,625 219,280.00
แม่ฮ่องสอน
2,511
20,595 116,976 135,148 272,719 174,540.16
บภน.3.2 (กพ.)
2,988
17,567 89,576 140,578 247,721 158,541.44
อุตรดิตถ์
2,967
17,144 70,099 132,898 220,141 140,890.24
พะเยา
2,820
24,661 129,537 50,958 205,156 131,299.84
น่าน
2,905
16,700 80,764 81,581 179,045 114,588.80
วภน.1 (ภน.1)
1,498
10,786 30,916 33,128 74,830 47,891.20
ตภน.1 (ภน.1)
1,530
11,663 14,235 8,652 34,550 22,112.00
ลำพูน
69
- - - - -
รวม 39,448 267,111 1,657,696 2,416,021 4,340,828 2,778,129.92
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ตภน.1 (ภน.1) 213 เรื่อง184 เรื่อง217 เรื่อง183 เรื่อง198 เรื่อง202 เรื่อง230 เรื่อง190 เรื่อง212 เรื่อง224 เรื่อง238 เรื่อง199 เรื่อง
2414.08 ฿ 2124.16 ฿ 3482.88 ฿ 2336.64 ฿ 2739.20 ฿ 3575.68 ฿ 3521.92 ฿ 3105.28 ฿ 3854.72 ฿ 3297.92 ฿ 3177.60 ฿ 2977.92 ฿
วภน.1 (ภน.1) 193 เรื่อง151 เรื่อง213 เรื่อง164 เรื่อง212 เรื่อง201 เรื่อง215 เรื่อง188 เรื่อง183 เรื่อง187 เรื่อง161 เรื่อง173 เรื่อง
7370.88 ฿ 4033.92 ฿ 6190.72 ฿ 5525.76 ฿ 6902.40 ฿ 5884.80 ฿ 7265.92 ฿ 6506.24 ฿ 5315.20 ฿ 5471.36 ฿ 4983.04 ฿ 5699.84 ฿
บภน.3.2 (กพ.) 418 เรื่อง347 เรื่อง458 เรื่อง282 เรื่อง437 เรื่อง411 เรื่อง359 เรื่อง372 เรื่อง357 เรื่อง341 เรื่อง403 เรื่อง389 เรื่อง
23619.84 ฿ 18844.80 ฿ 23219.84 ฿ 18072.32 ฿ 22880.00 ฿ 19068.16 ฿ 17448.96 ฿ 21555.84 ฿ 16652.16 ฿ 21072.64 ฿ 20711.04 ฿ 15057.92 ฿
บภน.1.1 (ชร.) 617 เรื่อง590 เรื่อง679 เรื่อง606 เรื่อง651 เรื่อง637 เรื่อง616 เรื่อง568 เรื่อง552 เรื่อง594 เรื่อง600 เรื่อง585 เรื่อง
62815.36 ฿ 51481.60 ฿ 84185.60 ฿ 62458.24 ฿ 65690.24 ฿ 103610.88 ฿ 98530.56 ฿ 83489.28 ฿ 84900.48 ฿ 87973.76 ฿ 102405.76 ฿ 113347.20 ฿
บภน.3.2 (ตก.) 355 เรื่อง365 เรื่อง454 เรื่อง344 เรื่อง409 เรื่อง350 เรื่อง406 เรื่อง382 เรื่อง391 เรื่อง384 เรื่อง436 เรื่อง409 เรื่อง
28876.80 ฿ 30508.80 ฿ 31027.84 ฿ 24117.12 ฿ 34507.52 ฿ 23688.32 ฿ 26815.36 ฿ 29088.00 ฿ 28622.08 ฿ 25948.16 ฿ 34017.28 ฿ 26458.88 ฿
อุตรดิตถ์ 396 เรื่อง386 เรื่อง433 เรื่อง348 เรื่อง355 เรื่อง387 เรื่อง381 เรื่อง378 เรื่อง343 เรื่อง355 เรื่อง419 เรื่อง417 เรื่อง
23605.76 ฿ 19059.20 ฿ 22200.96 ฿ 14558.08 ฿ 14299.52 ฿ 18512.00 ฿ 17000.32 ฿ 19613.44 ฿ 16131.84 ฿ 18720.00 ฿ 22490.88 ฿ 22597.12 ฿
น่าน 372 เรื่อง378 เรื่อง412 เรื่อง341 เรื่อง356 เรื่อง383 เรื่อง417 เรื่อง353 เรื่อง338 เรื่อง354 เรื่อง423 เรื่อง396 เรื่อง
16761.60 ฿ 14327.68 ฿ 14306.56 ฿ 15150.72 ฿ 12818.56 ฿ 13991.04 ฿ 16645.12 ฿ 15839.36 ฿ 12341.12 ฿ 15287.04 ฿ 18282.88 ฿ 11488.00 ฿
พะเยา 377 เรื่อง349 เรื่อง412 เรื่อง334 เรื่อง360 เรื่อง370 เรื่อง353 เรื่อง360 เรื่อง334 เรื่อง345 เรื่อง399 เรื่อง379 เรื่อง
17209.60 ฿ 14661.12 ฿ 18766.08 ฿ 12616.32 ฿ 14218.24 ฿ 19297.92 ฿ 19806.72 ฿ 21276.80 ฿ 21857.92 ฿ 20924.16 ฿ 25896.96 ฿ 24235.52 ฿
พิษณุโลก 491 เรื่อง433 เรื่อง544 เรื่อง412 เรื่อง454 เรื่อง478 เรื่อง486 เรื่อง432 เรื่อง393 เรื่อง489 เรื่อง469 เรื่อง476 เรื่อง
24780.80 ฿ 27911.68 ฿ 42409.60 ฿ 35415.68 ฿ 28813.44 ฿ 31774.08 ฿ 37686.40 ฿ 40646.40 ฿ 34455.68 ฿ 42613.76 ฿ 40515.84 ฿ 35582.72 ฿
แพร่ 510 เรื่อง495 เรื่อง547 เรื่อง418 เรื่อง463 เรื่อง440 เรื่อง509 เรื่อง486 เรื่อง466 เรื่อง511 เรื่อง521 เรื่อง454 เรื่อง
36282.24 ฿ 32976.00 ฿ 35760.64 ฿ 29162.24 ฿ 33789.44 ฿ 29865.60 ฿ 30088.96 ฿ 37063.68 ฿ 37632.64 ฿ 37960.32 ฿ 45948.16 ฿ 31393.92 ฿
แม่ฮ่องสอน 367 เรื่อง326 เรื่อง381 เรื่อง262 เรื่อง350 เรื่อง295 เรื่อง293 เรื่อง314 เรื่อง242 เรื่อง362 เรื่อง349 เรื่อง396 เรื่อง
28278.40 ฿ 23570.56 ฿ 29790.72 ฿ 16769.28 ฿ 21201.28 ฿ 16719.36 ฿ 18533.12 ฿ 29358.72 ฿ 25303.68 ฿ 32440.96 ฿ 28856.32 ฿ 30824.96 ฿
ลำปาง 484 เรื่อง499 เรื่อง605 เรื่อง464 เรื่อง450 เรื่อง480 เรื่อง494 เรื่อง466 เรื่อง476 เรื่อง488 เรื่อง543 เรื่อง546 เรื่อง
60928.00 ฿ 57797.76 ฿ 78218.24 ฿ 52939.52 ฿ 53265.28 ฿ 53729.28 ฿ 56864.00 ฿ 59657.60 ฿ 59932.16 ฿ 53800.96 ฿ 75096.96 ฿ 70708.48 ฿
ลำพูน 69 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
สุโขทัย 418 เรื่อง439 เรื่อง482 เรื่อง373 เรื่อง392 เรื่อง422 เรื่อง429 เรื่อง408 เรื่อง405 เรื่อง349 เรื่อง412 เรื่อง374 เรื่อง
32356.48 ฿ 29918.08 ฿ 35256.32 ฿ 27517.44 ฿ 29003.52 ฿ 26190.72 ฿ 24524.16 ฿ 27116.80 ฿ 22359.04 ฿ 21662.72 ฿ 26306.56 ฿ 20894.08 ฿