edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด สถิติไม่เปิดอ่านเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 0 16,007 94,995 149,408 260,410 166,662
ภน.2 0 12,171 47,574 61,829 121,574 77,807
ภน.3 0 10,877 55,136 71,056 137,069 87,724
ภก.1 0 12,964 63,359 94,192 170,515 109,130
ภก.2 0 4,917 15,410 13,783 34,110 21,830
ภก.3 0 2,965 15,869 36,524 55,358 35,429
ส่วนงานอื่นๆ 0 790 1,337 2,249 4,376 2,801
รวม - 59,968 292,535 426,932 779,435 -
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
สุโขทัย
-
1,222 8,356 7,972 17,550 11,232.00
น่าน
-
48 210 96 354 226.56
ตภน.1 (ภน.1)
-
108 156 115 379 242.56
แม่ฮ่องสอน
-
2,025 9,755 12,462 24,242 15,514.88
บภน.3.1 (ชม.)
-
- - - - -
พะเยา
-
2,029 9,757 5,761 17,547 11,230.08
วภน.1 (ภน.1)
-
112 251 249 612 391.68
ลำปาง
-
1,972 12,560 21,015 35,547 22,750.08
บภน.3.2 (ตก.)
-
39 390 156 585 374.40
พิษณุโลก
-
1,623 10,055 23,077 34,755 22,243.20
บภน.3.2 (กพ.)
-
1,330 7,253 8,058 16,641 10,650.24
ลำพูน
-
- - - - -
อุตรดิตถ์
-
930 3,356 8,008 12,294 7,868.16
แพร่
-
1,787 11,827 13,510 27,124 17,359.36
บภน.1.1 (ชร.)
-
2,782 21,069 48,929 72,780 46,579.20
รวม - 16,007 94,995 149,408 260,410 166,662.40
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ตภน.1 (ภน.1) 28 เรื่อง-----------
242.56 ฿ -----------
วภน.1 (ภน.1) 20 เรื่อง-----------
391.68 ฿ -----------
บภน.3.2 (กพ.) 280 เรื่อง410 เรื่อง----------
13050.88 ฿ 33201.28 ฿ ----------
บภน.1.1 (ชร.) 519 เรื่อง635 เรื่อง----------
64949.12 ฿ 72296.32 ฿ ----------
บภน.3.1 (ชม.) ------------
------------
บภน.3.2 (ตก.) 9 เรื่อง-----------
374.40 ฿ -----------
อุตรดิตถ์ 214 เรื่อง421 เรื่อง----------
12737.28 ฿ 32896.64 ฿ ----------
น่าน 10 เรื่อง-----------
226.56 ฿ -----------
พะเยา 303 เรื่อง368 เรื่อง----------
14401.28 ฿ 20049.28 ฿ ----------
พิษณุโลก 332 เรื่อง468 เรื่อง----------
29099.52 ฿ 37217.92 ฿ ----------
แพร่ 362 เรื่อง499 เรื่อง----------
21148.80 ฿ 38342.40 ฿ ----------
แม่ฮ่องสอน 338 เรื่อง354 เรื่อง----------
20448.00 ฿ 26862.72 ฿ ----------
ลำปาง 357 เรื่อง477 เรื่อง----------
35208.96 ฿ 40995.84 ฿ ----------
ลำพูน ------------
------------
สุโขทัย 250 เรื่อง319 เรื่อง----------
24663.68 ฿ 21419.52 ฿ ----------