edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 21,448 121,338 643,313 964,610 1,729,261 1,079,058.86
ภน.2 56,028 423,188 1,733,786 2,171,338 4,328,312 2,700,866.69
ภน.3 45,945 295,491 1,747,337 2,231,315 4,274,143 2,667,065.23
ภก.1 33,559 201,214 1,125,840 1,382,983 2,710,037 1,691,063.09
ภก.2 29,306 188,314 1,040,243 1,594,211 2,822,768 1,761,407.23
ภก.3 26,008 172,543 798,972 533,722 1,505,237 939,267.89
ส่วนงานอื่นๆ 17 178 168 519 865 539.76
รวม 216,393 1,424,897 7,174,481 8,986,835 17,586,213 10,973,797
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
นครปฐม
3,479
18,763 115,285 430,396 564,444 352,213.06
ประจวบคีรีขันธ์
3,789
21,481 147,840 244,171 413,492 258,019.01
เพชรบุรี
2,969
19,006 102,701 177,502 299,209 186,706.42
สุพรรณบุรี
3,449
19,391 137,534 83,177 240,102 149,823.65
ลพบุรี
2,301
14,245 107,624 82,287 204,156 127,393.34
กาญจนบุรี
2,182
14,222 90,556 62,410 167,188 104,325.31
ชัยนาท
2,774
15,668 86,085 60,579 162,332 101,295.17
สมุทรสาคร
2,228
12,675 65,642 69,661 147,978 92,338.27
ราชบุรี
1,812
12,370 81,542 45,364 139,276 86,908.22
สมุทรสงคราม
2,246
14,313 65,210 50,313 129,836 81,017.66
สิงห์บุรี
1,931
12,507 67,817 18,603 98,927 61,730.45
อ่างทอง
1,471
8,921 42,893 33,532 85,346 53,255.90
ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคกลาง
1,150
6,179 13,884 10,448 30,511 19,038.86
สระบุรี
1,230
8,367 - 8,394 16,761 10,458.86
ส่วนบริหารการตลาดภาคกลาง
235
1,357 1,227 4,388 6,972 4,350.53
ส่วนการเงินการบัญชีภาคกลาง
315
1,749 - 1,757 3,506 2,187.74
ส่วนพัสดุภาคกลาง
-
- - - - -
อภก.1.1
-
- - - - -
ส่วนอำนวยการสำนักภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคกลาง
-
- - - - -
ส่วนอำนวยการฝ่ายภาคกลางที่ 2
-
- - - - -
พระนครศรีอยุธยา
-
- - - - -
รวม 33,561 201,214 1,125,840 1,382,982 2,710,036 1,691,062.45
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
138-ส่วนการเงินการบัญชีภาคกลาง ---------105 เรื่อง130 เรื่อง80 เรื่อง
--------- 740.69 ฿ 939.12 ฿ 501.70 ฿
139-ส่วนบริหารการตลาดภาคกลาง ----------60 เรื่อง175 เรื่อง
---------- 1081.39 ฿ 3269.14 ฿
140-ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคกลาง ------------
------------
141-ส่วนพัสดุภาคกลาง ------------
------------
142-ส่วนอำนวยการสำนักภาคกลาง ------------
------------
143-ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคกลาง 57 เรื่อง77 เรื่อง142 เรื่อง78 เรื่อง93 เรื่อง94 เรื่อง108 เรื่อง119 เรื่อง88 เรื่อง84 เรื่อง124 เรื่อง86 เรื่อง
773.76 ฿ 1080.77 ฿ 2011.78 ฿ 1160.02 ฿ 880.46 ฿ 1488.86 ฿ 1235.52 ฿ 3567.41 ฿ 1866.38 ฿ 1238.02 ฿ 1996.80 ฿ 1685.42 ฿
144-ส่วนอำนวยการฝ่ายภาคกลางที่ 2 ------------
------------
145-ประจวบคีรีขันธ์ 177 เรื่อง302 เรื่อง413 เรื่อง295 เรื่อง316 เรื่อง297 เรื่อง285 เรื่อง348 เรื่อง334 เรื่อง314 เรื่อง364 เรื่อง344 เรื่อง
15379.10 ฿ 26561.81 ฿ 26710.32 ฿ 20203.25 ฿ 23812.46 ฿ 16829.28 ฿ 15739.15 ฿ 19818.24 ฿ 21120.53 ฿ 26171.18 ฿ 22029.07 ฿ 23157.89 ฿
146-ลพบุรี 114 เรื่อง172 เรื่อง230 เรื่อง158 เรื่อง193 เรื่อง177 เรื่อง169 เรื่อง229 เรื่อง163 เรื่อง195 เรื่อง246 เรื่อง255 เรื่อง
5784.48 ฿ 6298.66 ฿ 11677.54 ฿ 8631.79 ฿ 10633.58 ฿ 9672.00 ฿ 8694.19 ฿ 12637.87 ฿ 8462.69 ฿ 12727.10 ฿ 16976.54 ฿ 14883.65 ฿
147-กาญจนบุรี 93 เรื่อง166 เรื่อง268 เรื่อง193 เรื่อง171 เรื่อง183 เรื่อง178 เรื่อง179 เรื่อง170 เรื่อง159 เรื่อง207 เรื่อง215 เรื่อง
7091.76 ฿ 8993.09 ฿ 13642.51 ฿ 7331.38 ฿ 10903.78 ฿ 9879.79 ฿ 7124.83 ฿ 9228.96 ฿ 7023.74 ฿ 7318.90 ฿ 8148.19 ฿ 7554.77 ฿
148-ชัยนาท 134 เรื่อง207 เรื่อง296 เรื่อง239 เรื่อง215 เรื่อง216 เรื่อง243 เรื่อง243 เรื่อง213 เรื่อง218 เรื่อง291 เรื่อง259 เรื่อง
4746.77 ฿ 6022.85 ฿ 9926.59 ฿ 9216.48 ฿ 9778.08 ฿ 8677.34 ฿ 7542.29 ฿ 9195.89 ฿ 7919.81 ฿ 9077.95 ฿ 10618.61 ฿ 8608.08 ฿
149-สมุทรสงคราม 106 เรื่อง176 เรื่อง244 เรื่อง173 เรื่อง175 เรื่อง192 เรื่อง181 เรื่อง189 เรื่อง202 เรื่อง185 เรื่อง219 เรื่อง201 เรื่อง
3934.32 ฿ 7329.50 ฿ 7892.98 ฿ 5571.07 ฿ 6084.62 ฿ 7190.98 ฿ 5543.62 ฿ 8468.30 ฿ 7246.51 ฿ 6785.38 ฿ 8112.62 ฿ 6485.86 ฿
150-สมุทรสาคร 116 เรื่อง185 เรื่อง210 เรื่อง164 เรื่อง180 เรื่อง255 เรื่อง181 เรื่อง209 เรื่อง169 เรื่อง184 เรื่อง214 เรื่อง161 เรื่อง
7226.54 ฿ 9519.12 ฿ 9498.53 ฿ 8342.88 ฿ 5006.98 ฿ 12645.36 ฿ 5982.91 ฿ 8900.11 ฿ 6140.16 ฿ 6803.47 ฿ 6704.26 ฿ 5219.14 ฿
151-สุพรรณบุรี 159 เรื่อง302 เรื่อง349 เรื่อง280 เรื่อง244 เรื่อง284 เรื่อง289 เรื่อง332 เรื่อง279 เรื่อง268 เรื่อง330 เรื่อง333 เรื่อง
7756.94 ฿ 10591.78 ฿ 15515.14 ฿ 12440.69 ฿ 14378.21 ฿ 13888.99 ฿ 9962.78 ฿ 13452.82 ฿ 11492.21 ฿ 12083.76 ฿ 14223.46 ฿ 14001.94 ฿
152-สระบุรี 79 เรื่อง91 เรื่อง140 เรื่อง112 เรื่อง94 เรื่อง103 เรื่อง110 เรื่อง101 เรื่อง71 เรื่อง89 เรื่อง130 เรื่อง110 เรื่อง
541.63 ฿ 497.33 ฿ 969.70 ฿ 1012.13 ฿ 978.43 ฿ 1029.60 ฿ 821.18 ฿ 934.75 ฿ 675.17 ฿ 894.82 ฿ 1186.85 ฿ 909.79 ฿
153-นครปฐม 161 เรื่อง256 เรื่อง358 เรื่อง258 เรื่อง252 เรื่อง290 เรื่อง258 เรื่อง341 เรื่อง294 เรื่อง272 เรื่อง393 เรื่อง345 เรื่อง
17166.86 ฿ 23593.44 ฿ 33331.58 ฿ 22673.66 ฿ 28330.22 ฿ 32682.62 ฿ 19770.19 ฿ 35228.54 ฿ 31255.54 ฿ 36394.80 ฿ 36816.00 ฿ 34140.91 ฿
154-ราชบุรี 24 เรื่อง29 เรื่อง98 เรื่อง90 เรื่อง85 เรื่อง216 เรื่อง154 เรื่อง212 เรื่อง181 เรื่อง195 เรื่อง247 เรื่อง281 เรื่อง
664.56 ฿ 1334.74 ฿ 4236.96 ฿ 3883.15 ฿ 3267.26 ฿ 12088.75 ฿ 5921.14 ฿ 12670.94 ฿ 9868.56 ฿ 11206.42 ฿ 10302.24 ฿ 11431.68 ฿
155-พระนครศรีอยุธยา ------------
------------
156-อภก.1.1 ------------
------------
157-เพชรบุรี 113 เรื่อง231 เรื่อง314 เรื่อง214 เรื่อง215 เรื่อง244 เรื่อง220 เรื่อง266 เรื่อง265 เรื่อง268 เรื่อง331 เรื่อง289 เรื่อง
10887.55 ฿ 16569.70 ฿ 17779.63 ฿ 12705.89 ฿ 15079.58 ฿ 16712.59 ฿ 10851.98 ฿ 18414.86 ฿ 18218.30 ฿ 15342.29 ฿ 20494.03 ฿ 13556.40 ฿
158-อ่างทอง 63 เรื่อง120 เรื่อง105 เรื่อง128 เรื่อง186 เรื่อง155 เรื่อง127 เรื่อง149 เรื่อง101 เรื่อง65 เรื่อง158 เรื่อง114 เรื่อง
2645.14 ฿ 2692.56 ฿ 3245.42 ฿ 5048.16 ฿ 8074.56 ฿ 6966.96 ฿ 3596.74 ฿ 5445.02 ฿ 5031.94 ฿ 2193.98 ฿ 4682.50 ฿ 3471.94 ฿
159-สิงห์บุรี 93 เรื่อง124 เรื่อง215 เรื่อง142 เรื่อง177 เรื่อง128 เรื่อง168 เรื่อง176 เรื่อง150 เรื่อง153 เรื่อง198 เรื่อง207 เรื่อง
2646.38 ฿ 2850.43 ฿ 6345.46 ฿ 4622.59 ฿ 6814.70 ฿ 4808.54 ฿ 4507.78 ฿ 5688.38 ฿ 4629.46 ฿ 5217.26 ฿ 6397.87 ฿ 7161.65 ฿