edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 21,448 121,338 643,313 964,610 1,729,261 1,079,058.86
ภน.2 56,028 423,188 1,733,786 2,171,338 4,328,312 2,700,866.69
ภน.3 45,945 295,491 1,747,337 2,231,315 4,274,143 2,667,065.23
ภก.1 33,559 201,214 1,125,840 1,382,983 2,710,037 1,691,063.09
ภก.2 29,306 188,314 1,040,243 1,594,211 2,822,768 1,761,407.23
ภก.3 26,008 172,543 798,972 533,722 1,505,237 939,267.89
ส่วนงานอื่นๆ 17 178 168 519 865 539.76
รวม 216,393 1,424,897 7,174,481 8,986,835 17,586,213 10,973,797
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ขอนแก่น
4,196
28,206 166,941 312,262 507,409 316,623.22
มหาสารคาม
2,965
23,106 121,302 266,512 410,920 256,414.08
กาฬสินธุ์
2,607
20,567 92,142 238,866 351,575 219,382.80
อุบลราชธานี
4,007
29,520 164,619 137,266 331,405 206,796.72
ร้อยเอ็ด
2,802
20,680 106,054 184,187 310,921 194,014.70
ศรีสะเกษ
2,500
19,686 164,050 93,944 277,680 173,272.32
อำนาจเจริญ
2,890
21,707 55,618 81,461 158,786 99,082.46
ยโสธร
1,649
13,474 84,942 31,032 129,448 80,775.55
รวม 23,616 176,946 955,668 1,345,530 2,478,144 1,546,361.85
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1-กาฬสินธุ์ 81 เรื่อง151 เรื่อง287 เรื่อง208 เรื่อง206 เรื่อง211 เรื่อง205 เรื่อง252 เรื่อง212 เรื่อง192 เรื่อง317 เรื่อง285 เรื่อง
7176.00 ฿ 14329.54 ฿ 20955.17 ฿ 18316.90 ฿ 17405.23 ฿ 15922.61 ฿ 16096.08 ฿ 24144.43 ฿ 19574.26 ฿ 20273.14 ฿ 24652.37 ฿ 20649.41 ฿
2-ขอนแก่น 205 เรื่อง276 เรื่อง391 เรื่อง319 เรื่อง314 เรื่อง352 เรื่อง337 เรื่อง384 เรื่อง328 เรื่อง320 เรื่อง512 เรื่อง211 เรื่อง
11675.66 ฿ 26531.86 ฿ 42443.23 ฿ 28970.45 ฿ 21218.50 ฿ 22234.37 ฿ 20160.82 ฿ 31624.32 ฿ 18671.33 ฿ 23264.59 ฿ 36442.85 ฿ 11163.98 ฿
8-มหาสารคาม 152 เรื่อง175 เรื่อง309 เรื่อง223 เรื่อง211 เรื่อง227 เรื่อง225 เรื่อง282 เรื่อง244 เรื่อง250 เรื่อง361 เรื่อง306 เรื่อง
8830.22 ฿ 18052.32 ฿ 27968.30 ฿ 23783.14 ฿ 20259.41 ฿ 15487.06 ฿ 13462.80 ฿ 26458.85 ฿ 18829.82 ฿ 24882.00 ฿ 30152.30 ฿ 27998.88 ฿
10-ยโสธร 65 เรื่อง52 เรื่อง206 เรื่อง139 เรื่อง142 เรื่อง139 เรื่อง154 เรื่อง128 เรื่อง92 เรื่อง141 เรื่อง256 เรื่อง135 เรื่อง
2190.86 ฿ 3476.30 ฿ 9286.99 ฿ 8204.98 ฿ 6789.74 ฿ 6898.94 ฿ 6983.18 ฿ 6427.20 ฿ 4076.59 ฿ 8247.41 ฿ 10678.51 ฿ 7425.60 ฿
11-ร้อยเอ็ด 128 เรื่อง172 เรื่อง278 เรื่อง207 เรื่อง221 เรื่อง219 เรื่อง220 เรื่อง256 เรื่อง242 เรื่อง238 เรื่อง334 เรื่อง287 เรื่อง
7502.98 ฿ 11726.21 ฿ 18457.92 ฿ 13146.43 ฿ 15296.74 ฿ 13939.54 ฿ 14071.20 ฿ 24533.18 ฿ 15121.39 ฿ 20153.33 ฿ 22310.50 ฿ 17288.54 ฿
13-ศรีสะเกษ 19 เรื่อง19 เรื่อง292 เรื่อง230 เรื่อง198 เรื่อง207 เรื่อง218 เรื่อง245 เรื่อง231 เรื่อง259 เรื่อง310 เรื่อง291 เรื่อง
54829.63 ฿ 2001.79 ฿ 20261.90 ฿ 19946.78 ฿ 14443.73 ฿ 14368.22 ฿ 12925.54 ฿ 25557.79 ฿ 14529.22 ฿ 19083.79 ฿ 14617.82 ฿ 15370.99 ฿
18-อำนาจเจริญ 135 เรื่อง183 เรื่อง306 เรื่อง228 เรื่อง226 เรื่อง239 เรื่อง223 เรื่อง291 เรื่อง248 เรื่อง189 เรื่อง327 เรื่อง295 เรื่อง
4276.27 ฿ 6044.06 ฿ 9433.01 ฿ 8562.53 ฿ 7744.46 ฿ 6696.77 ฿ 6010.37 ฿ 12147.41 ฿ 7527.94 ฿ 8139.46 ฿ 11584.56 ฿ 10871.33 ฿
20-อุบลราชธานี 203 เรื่อง268 เรื่อง412 เรื่อง326 เรื่อง297 เรื่อง321 เรื่อง322 เรื่อง391 เรื่อง355 เรื่อง331 เรื่อง408 เรื่อง373 เรื่อง
8101.39 ฿ 12593.57 ฿ 19558.03 ฿ 16725.70 ฿ 13417.25 ฿ 14456.83 ฿ 14097.41 ฿ 23479.25 ฿ 14065.58 ฿ 20453.47 ฿ 21733.92 ฿ 27870.96 ฿