edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 21,448 121,338 643,313 964,610 1,729,261 1,079,058.86
ภน.2 56,028 423,188 1,733,786 2,171,338 4,328,312 2,700,866.69
ภน.3 45,945 295,491 1,747,337 2,231,315 4,274,143 2,667,065.23
ภก.1 33,559 201,214 1,125,840 1,382,983 2,710,037 1,691,063.09
ภก.2 29,306 188,314 1,040,243 1,594,211 2,822,768 1,761,407.23
ภก.3 26,008 172,543 798,972 533,722 1,505,237 939,267.89
ส่วนงานอื่นๆ 17 178 168 519 865 539.76
รวม 216,393 1,424,897 7,174,481 8,986,835 17,586,213 10,973,797
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
พัทยา
3,864
25,879 130,000 143,807 299,686 187,004.06
ระยอง
2,311
17,458 114,062 48,355 179,875 112,242.00
ชลบุรี
1,198
10,110 57,470 46,957 114,537 71,471.09
มาบตาพุด
2,468
18,891 58,936 28,742 106,569 66,499.06
แหลมฉบัง
2,698
19,749 52,761 32,599 105,109 65,588.02
รวม 12,539 92,087 413,229 300,460 805,776 502,804.23
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
47-ชลบุรี 40 เรื่อง63 เรื่อง96 เรื่อง111 เรื่อง118 เรื่อง87 เรื่อง143 เรื่อง252 เรื่อง187 เรื่อง99 เรื่อง2 เรื่อง-
2469.17 ฿ 2619.55 ฿ 6700.51 ฿ 5894.30 ฿ 7326.38 ฿ 6978.19 ฿ 6303.65 ฿ 18193.34 ฿ 9341.90 ฿ 5592.29 ฿ 27.46 ฿ -
48-พัทยา 172 เรื่อง271 เรื่อง393 เรื่อง307 เรื่อง291 เรื่อง312 เรื่อง312 เรื่อง329 เรื่อง332 เรื่อง329 เรื่อง436 เรื่อง380 เรื่อง
9411.17 ฿ 9606.48 ฿ 16033.68 ฿ 15047.76 ฿ 13330.51 ฿ 13505.86 ฿ 13716.14 ฿ 23975.95 ฿ 17558.11 ฿ 15512.64 ฿ 21186.05 ฿ 17986.80 ฿
49-ระยอง 109 เรื่อง159 เรื่อง230 เรื่อง187 เรื่อง175 เรื่อง201 เรื่อง172 เรื่อง199 เรื่อง187 เรื่อง183 เรื่อง259 เรื่อง250 เรื่อง
5774.50 ฿ 6265.58 ฿ 9426.14 ฿ 8478.29 ฿ 8300.45 ฿ 10277.28 ฿ 8388.43 ฿ 15598.75 ฿ 9113.52 ฿ 9857.95 ฿ 11363.66 ฿ 9250.80 ฿
50-แหลมฉบัง 102 เรื่อง191 เรื่อง287 เรื่อง218 เรื่อง202 เรื่อง233 เรื่อง223 เรื่อง231 เรื่อง220 เรื่อง236 เรื่อง277 เรื่อง279 เรื่อง
2236.42 ฿ 3597.36 ฿ 5994.14 ฿ 5559.84 ฿ 4769.86 ฿ 4954.56 ฿ 4724.93 ฿ 8240.54 ฿ 5148.62 ฿ 5388.86 ฿ 8577.50 ฿ 6297.41 ฿
51-มาบตาพุด 101 เรื่อง180 เรื่อง252 เรื่อง199 เรื่อง189 เรื่อง213 เรื่อง199 เรื่อง222 เรื่อง206 เรื่อง214 เรื่อง243 เรื่อง250 เรื่อง
1706.02 ฿ 3136.22 ฿ 4422.29 ฿ 3382.70 ฿ 3725.90 ฿ 4630.70 ฿ 4452.86 ฿ 8456.45 ฿ 6077.76 ฿ 8482.66 ฿ 10481.33 ฿ 7531.06 ฿