edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 21,448 121,338 643,313 964,610 1,729,261 1,079,058.86
ภน.2 56,028 423,188 1,733,786 2,171,338 4,328,312 2,700,866.69
ภน.3 45,945 295,491 1,747,337 2,231,315 4,274,143 2,667,065.23
ภก.1 33,559 201,214 1,125,840 1,382,983 2,710,037 1,691,063.09
ภก.2 29,306 188,314 1,040,243 1,594,211 2,822,768 1,761,407.23
ภก.3 26,008 172,543 798,972 533,722 1,505,237 939,267.89
ส่วนงานอื่นๆ 17 178 168 519 865 539.76
รวม 216,393 1,424,897 7,174,481 8,986,835 17,586,213 10,973,797
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ตราด
2,244
11,794 70,816 101,009 183,619 114,578.26
ฉะเชิงเทรา
3,006
16,207 126,403 28,314 170,924 106,656.58
สระแก้ว
2,485
14,743 58,605 44,120 117,468 73,300.03
จันทบุรี
961
4,031 36,695 22,727 63,453 39,594.67
นครนายก
1,374
8,274 40,229 10,651 59,154 36,912.10
รวม 10,070 55,049 332,748 206,821 594,618 371,041.64
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
38-นครนายก 44 เรื่อง82 เรื่อง150 เรื่อง118 เรื่อง82 เรื่อง106 เรื่อง112 เรื่อง132 เรื่อง118 เรื่อง117 เรื่อง157 เรื่อง156 เรื่อง
1013.38 ฿ 1666.08 ฿ 3466.32 ฿ 2452.32 ฿ 2304.43 ฿ 2465.42 ฿ 2754.96 ฿ 3150.58 ฿ 2342.50 ฿ 4269.41 ฿ 5958.58 ฿ 5047.54 ฿
39-สระแก้ว 116 เรื่อง202 เรื่อง259 เรื่อง186 เรื่อง166 เรื่อง205 เรื่อง201 เรื่อง222 เรื่อง194 เรื่อง221 เรื่อง254 เรื่อง262 เรื่อง
2614.56 ฿ 4602.62 ฿ 5825.66 ฿ 4363.01 ฿ 6275.57 ฿ 6233.76 ฿ 5159.23 ฿ 5899.30 ฿ 4452.24 ฿ 7932.29 ฿ 10626.72 ฿ 8734.75 ฿
43-ฉะเชิงเทรา 130 เรื่อง254 เรื่อง347 เรื่อง241 เรื่อง213 เรื่อง257 เรื่อง256 เรื่อง269 เรื่อง219 เรื่อง246 เรื่อง284 เรื่อง290 เรื่อง
4338.05 ฿ 8533.20 ฿ 10416.43 ฿ 6695.52 ฿ 6728.59 ฿ 9658.90 ฿ 8190.00 ฿ 7997.81 ฿ 6039.70 ฿ 10901.90 ฿ 13396.03 ฿ 13482.14 ฿
45-จันทบุรี 38 เรื่อง44 เรื่อง106 เรื่อง132 เรื่อง145 เรื่อง119 เรื่อง142 เรื่อง104 เรื่อง131 เรื่อง---
1646.74 ฿ 1923.79 ฿ 5542.37 ฿ 4716.82 ฿ 6716.74 ฿ 5663.42 ฿ 5740.18 ฿ 4051.63 ฿ 3572.40 ฿ ---
46-ตราด 111 เรื่อง174 เรื่อง295 เรื่อง170 เรื่อง150 เรื่อง212 เรื่อง174 เรื่อง233 เรื่อง181 เรื่อง174 เรื่อง197 เรื่อง173 เรื่อง
5594.78 ฿ 7880.50 ฿ 13119.60 ฿ 8506.37 ฿ 8656.13 ฿ 12971.71 ฿ 9902.88 ฿ 11147.76 ฿ 7211.57 ฿ 10873.82 ฿ 10599.26 ฿ 7137.31 ฿