edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 21,448 121,338 643,313 964,610 1,729,261 1,079,058.86
ภน.2 56,028 423,188 1,733,786 2,171,338 4,328,312 2,700,866.69
ภน.3 45,945 295,491 1,747,337 2,231,315 4,274,143 2,667,065.23
ภก.1 33,559 201,214 1,125,840 1,382,983 2,710,037 1,691,063.09
ภก.2 29,306 188,314 1,040,243 1,594,211 2,822,768 1,761,407.23
ภก.3 26,008 172,543 798,972 533,722 1,505,237 939,267.89
ส่วนงานอื่นๆ 17 178 168 519 865 539.76
รวม 216,393 1,424,897 7,174,481 8,986,835 17,586,213 10,973,797
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคตะวันออก
1,200
8,762 25,279 5,171 39,212 24,468.29
ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 2
1,358
9,582 16,980 9,650 36,212 22,596.29
ส่วนบริหารการตลาดภาคตะวันออก
836
7,056 10,708 11,361 29,125 18,174.00
ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 1
1
7 28 35 70 43.68
ส่วนอำนวยการสำนักภาคตะวันออก
-
- - - - -
ส่วนพัสดุภาคตะวันออก
-
- - - - -
ส่วนการเงินการบัญชีภาคตะวันออก
-
- - - - -
ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคตะวันออก
-
- - - - -
รวม 3,395 25,407 52,995 26,217 104,619 65,282.26
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
52-ส่วนอำนวยการสำนักภาคตะวันออก ------------
------------
53-ส่วนพัสดุภาคตะวันออก ------------
------------
54-ส่วนการเงินการบัญชีภาคตะวันออก ------------
------------
55-ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคตะวันออก ------------
------------
56-ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคตะวันออก 48 เรื่อง102 เรื่อง141 เรื่อง94 เรื่อง106 เรื่อง87 เรื่อง86 เรื่อง106 เรื่อง102 เรื่อง98 เรื่อง114 เรื่อง116 เรื่อง
788.74 ฿ 1849.54 ฿ 2134.08 ฿ 1350.34 ฿ 1917.55 ฿ 2185.25 ฿ 1732.85 ฿ 2997.70 ฿ 2517.22 ฿ 2193.36 ฿ 2271.98 ฿ 2510.98 ฿
57-ส่วนบริหารการตลาดภาคตะวันออก 23 เรื่อง54 เรื่อง81 เรื่อง68 เรื่อง62 เรื่อง68 เรื่อง61 เรื่อง91 เรื่อง75 เรื่อง66 เรื่อง93 เรื่อง94 เรื่อง
305.14 ฿ 1026.48 ฿ 1569.36 ฿ 1155.02 ฿ 964.70 ฿ 1763.42 ฿ 1065.17 ฿ 3209.23 ฿ 2285.09 ฿ 1826.45 ฿ 1311.65 ฿ 1682.30 ฿
58-ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 1 ------------
------------
59-ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกที่ 2 55 เรื่อง99 เรื่อง147 เรื่อง119 เรื่อง113 เรื่อง100 เรื่อง89 เรื่อง139 เรื่อง99 เรื่อง107 เรื่อง148 เรื่อง143 เรื่อง
725.09 ฿ 1260.48 ฿ 1768.42 ฿ 2257.01 ฿ 2066.06 ฿ 1179.98 ฿ 1347.84 ฿ 2200.85 ฿ 2134.70 ฿ 2482.27 ฿ 3078.19 ฿ 2077.92 ฿