edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 21,448 121,338 643,313 964,610 1,729,261 1,079,058.86
ภน.2 56,028 423,188 1,733,786 2,171,338 4,328,312 2,700,866.69
ภน.3 45,945 295,491 1,747,337 2,231,315 4,274,143 2,667,065.23
ภก.1 33,559 201,214 1,125,840 1,382,983 2,710,037 1,691,063.09
ภก.2 29,306 188,314 1,040,243 1,594,211 2,822,768 1,761,407.23
ภก.3 26,008 172,543 798,972 533,722 1,505,237 939,267.89
ส่วนงานอื่นๆ 17 178 168 519 865 539.76
รวม 216,393 1,424,897 7,174,481 8,986,835 17,586,213 10,973,797
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
นครปฐม
3,479
18,763 115,285 430,396 564,444 352,213.06
ประจวบคีรีขันธ์
3,789
21,481 147,840 244,171 413,492 258,019.01
เพชรบุรี
2,969
19,006 102,701 177,502 299,209 186,706.42
กาญจนบุรี
2,182
14,222 90,556 62,410 167,188 104,325.31
สมุทรสาคร
2,228
12,675 65,642 69,661 147,978 92,338.27
ราชบุรี
1,812
12,370 81,542 45,364 139,276 86,908.22
สมุทรสงคราม
2,246
14,313 65,210 50,313 129,836 81,017.66
รวม 18,705 112,830 668,776 1,079,817 1,861,423 1,161,527.95
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
145-ประจวบคีรีขันธ์ 177 เรื่อง302 เรื่อง413 เรื่อง295 เรื่อง316 เรื่อง297 เรื่อง285 เรื่อง348 เรื่อง334 เรื่อง314 เรื่อง364 เรื่อง344 เรื่อง
15379.10 ฿ 26561.81 ฿ 26710.32 ฿ 20203.25 ฿ 23812.46 ฿ 16829.28 ฿ 15739.15 ฿ 19818.24 ฿ 21120.53 ฿ 26171.18 ฿ 22029.07 ฿ 23157.89 ฿
147-กาญจนบุรี 93 เรื่อง166 เรื่อง268 เรื่อง193 เรื่อง171 เรื่อง183 เรื่อง178 เรื่อง179 เรื่อง170 เรื่อง159 เรื่อง207 เรื่อง215 เรื่อง
7091.76 ฿ 8993.09 ฿ 13642.51 ฿ 7331.38 ฿ 10903.78 ฿ 9879.79 ฿ 7124.83 ฿ 9228.96 ฿ 7023.74 ฿ 7318.90 ฿ 8148.19 ฿ 7554.77 ฿
149-สมุทรสงคราม 106 เรื่อง176 เรื่อง244 เรื่อง173 เรื่อง175 เรื่อง192 เรื่อง181 เรื่อง189 เรื่อง202 เรื่อง185 เรื่อง219 เรื่อง201 เรื่อง
3934.32 ฿ 7329.50 ฿ 7892.98 ฿ 5571.07 ฿ 6084.62 ฿ 7190.98 ฿ 5543.62 ฿ 8468.30 ฿ 7246.51 ฿ 6785.38 ฿ 8112.62 ฿ 6485.86 ฿
150-สมุทรสาคร 116 เรื่อง185 เรื่อง210 เรื่อง164 เรื่อง180 เรื่อง255 เรื่อง181 เรื่อง209 เรื่อง169 เรื่อง184 เรื่อง214 เรื่อง161 เรื่อง
7226.54 ฿ 9519.12 ฿ 9498.53 ฿ 8342.88 ฿ 5006.98 ฿ 12645.36 ฿ 5982.91 ฿ 8900.11 ฿ 6140.16 ฿ 6803.47 ฿ 6704.26 ฿ 5219.14 ฿
153-นครปฐม 161 เรื่อง256 เรื่อง358 เรื่อง258 เรื่อง252 เรื่อง290 เรื่อง258 เรื่อง341 เรื่อง294 เรื่อง272 เรื่อง393 เรื่อง345 เรื่อง
17166.86 ฿ 23593.44 ฿ 33331.58 ฿ 22673.66 ฿ 28330.22 ฿ 32682.62 ฿ 19770.19 ฿ 35228.54 ฿ 31255.54 ฿ 36394.80 ฿ 36816.00 ฿ 34140.91 ฿
154-ราชบุรี 24 เรื่อง29 เรื่อง98 เรื่อง90 เรื่อง85 เรื่อง216 เรื่อง154 เรื่อง212 เรื่อง181 เรื่อง195 เรื่อง247 เรื่อง281 เรื่อง
664.56 ฿ 1334.74 ฿ 4236.96 ฿ 3883.15 ฿ 3267.26 ฿ 12088.75 ฿ 5921.14 ฿ 12670.94 ฿ 9868.56 ฿ 11206.42 ฿ 10302.24 ฿ 11431.68 ฿
157-เพชรบุรี 113 เรื่อง231 เรื่อง314 เรื่อง214 เรื่อง215 เรื่อง244 เรื่อง220 เรื่อง266 เรื่อง265 เรื่อง268 เรื่อง331 เรื่อง289 เรื่อง
10887.55 ฿ 16569.70 ฿ 17779.63 ฿ 12705.89 ฿ 15079.58 ฿ 16712.59 ฿ 10851.98 ฿ 18414.86 ฿ 18218.30 ฿ 15342.29 ฿ 20494.03 ฿ 13556.40 ฿