edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 21,448 121,338 643,313 964,610 1,729,261 1,079,058.86
ภน.2 56,028 423,188 1,733,786 2,171,338 4,328,312 2,700,866.69
ภน.3 45,945 295,491 1,747,337 2,231,315 4,274,143 2,667,065.23
ภก.1 33,559 201,214 1,125,840 1,382,983 2,710,037 1,691,063.09
ภก.2 29,306 188,314 1,040,243 1,594,211 2,822,768 1,761,407.23
ภก.3 26,008 172,543 798,972 533,722 1,505,237 939,267.89
ส่วนงานอื่นๆ 17 178 168 519 865 539.76
รวม 216,393 1,424,897 7,174,481 8,986,835 17,586,213 10,973,797
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
เลย
3,380
23,389 134,114 211,850 369,353 230,476.27
สกลนคร
4,010
25,641 134,567 153,652 313,860 195,848.64
หนองคาย
2,701
20,855 84,663 109,431 214,949 134,128.18
มุกดาหาร
3,374
24,415 79,838 56,966 161,219 100,600.66
หนองบัวลำภู
3,509
21,930 67,936 50,170 140,036 87,382.46
บึงกาฬ
1,219
9,194 47,620 19,327 76,141 47,511.98
อุดรธานี
1,200
8,711 21,735 25,065 55,511 34,638.86
นครพนม
727
4,931 21,936 12,695 39,562 24,686.69
รวม 20,120 139,066 592,409 639,156 1,370,631 855,273.74
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
4-นครพนม 2 เรื่อง1 เรื่อง59 เรื่อง52 เรื่อง65 เรื่อง55 เรื่อง29 เรื่อง3 เรื่อง2 เรื่อง150 เรื่อง139 เรื่อง172 เรื่อง
5673.41 ฿ 17.47 ฿ 1619.90 ฿ 1642.99 ฿ 2155.30 ฿ 1609.92 ฿ 583.44 ฿ 45.55 ฿ 10.61 ฿ 7627.15 ฿ 4892.16 ฿ 4466.59 ฿
6-บึงกาฬ 0 เรื่อง-171 เรื่อง136 เรื่อง135 เรื่อง116 เรื่อง83 เรื่อง122 เรื่อง94 เรื่อง82 เรื่อง167 เรื่อง113 เรื่อง
฿ - 6437.18 ฿ 5461.87 ฿ 4884.05 ฿ 3683.47 ฿ 2503.49 ฿ 6782.26 ฿ 3612.96 ฿ 3636.05 ฿ 5848.13 ฿ 4537.73 ฿
9-มุกดาหาร 155 เรื่อง213 เรื่อง340 เรื่อง290 เรื่อง277 เรื่อง276 เรื่อง295 เรื่อง300 เรื่อง303 เรื่อง244 เรื่อง349 เรื่อง332 เรื่อง
3750.86 ฿ 5934.24 ฿ 7342.61 ฿ 9000.58 ฿ 9057.36 ฿ 7244.02 ฿ 7004.40 ฿ 10721.57 ฿ 8569.39 ฿ 9352.51 ฿ 12714.62 ฿ 9845.47 ฿
12-เลย 125 เรื่อง215 เรื่อง320 เรื่อง291 เรื่อง281 เรื่อง286 เรื่อง269 เรื่อง345 เรื่อง316 เรื่อง251 เรื่อง324 เรื่อง357 เรื่อง
8070.82 ฿ 14125.49 ฿ 16209.65 ฿ 20494.03 ฿ 20067.84 ฿ 20751.74 ฿ 13247.52 ฿ 30219.70 ฿ 20406.67 ฿ 18382.42 ฿ 21906.14 ฿ 25869.79 ฿
14-สกลนคร 165 เรื่อง251 เรื่อง393 เรื่อง342 เรื่อง325 เรื่อง324 เรื่อง311 เรื่อง368 เรื่อง352 เรื่อง343 เรื่อง472 เรื่อง364 เรื่อง
9839.86 ฿ 12772.03 ฿ 16817.42 ฿ 18515.95 ฿ 16449.89 ฿ 14633.42 ฿ 10811.42 ฿ 22757.28 ฿ 17622.38 ฿ 19204.85 ฿ 21032.54 ฿ 15215.62 ฿
16-หนองคาย 112 เรื่อง167 เรื่อง273 เรื่อง246 เรื่อง215 เรื่อง206 เรื่อง227 เรื่อง243 เรื่อง233 เรื่อง216 เรื่อง300 เรื่อง263 เรื่อง
7039.34 ฿ 10257.94 ฿ 14494.27 ฿ 14087.42 ฿ 14428.75 ฿ 9168.43 ฿ 7127.95 ฿ 13021.63 ฿ 9199.63 ฿ 11743.68 ฿ 12195.46 ฿ 11184.58 ฿
17-หนองบัวลำภู 135 เรื่อง259 เรื่อง347 เรื่อง298 เรื่อง270 เรื่อง296 เรื่อง273 เรื่อง323 เรื่อง317 เรื่อง285 เรื่อง370 เรื่อง336 เรื่อง
2909.09 ฿ 6639.98 ฿ 6771.02 ฿ 6739.20 ฿ 6367.92 ฿ 7099.25 ฿ 6207.55 ฿ 10896.29 ฿ 7482.38 ฿ 8256.77 ฿ 9477.31 ฿ 8500.13 ฿
19-อุดรธานี 63 เรื่อง114 เรื่อง154 เรื่อง121 เรื่อง135 เรื่อง124 เรื่อง107 เรื่อง135 เรื่อง124 เรื่อง123 เรื่อง--
1072.03 ฿ 4101.55 ฿ 4514.64 ฿ 3711.55 ฿ 5835.65 ฿ 4225.10 ฿ 2301.31 ฿ 3002.69 ฿ 2512.85 ฿ 3305.95 ฿ --