edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 21,448 121,338 643,313 964,610 1,729,261 1,079,058.86
ภน.2 56,028 423,188 1,733,786 2,171,338 4,328,312 2,700,866.69
ภน.3 45,945 295,491 1,747,337 2,231,315 4,274,143 2,667,065.23
ภก.1 33,559 201,214 1,125,840 1,382,983 2,710,037 1,691,063.09
ภก.2 29,306 188,314 1,040,243 1,594,211 2,822,768 1,761,407.23
ภก.3 26,008 172,543 798,972 533,722 1,505,237 939,267.89
ส่วนงานอื่นๆ 17 178 168 519 865 539.76
รวม 216,393 1,424,897 7,174,481 8,986,835 17,586,213 10,973,797
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
นครราชสีมา
4,302
23,630 168,159 238,358 430,147 268,411.73
สุรินทร์
3,146
18,917 100,437 155,294 274,648 171,380.35
บุรีรัมย์
352
1,826 19,801 7,347 28,974 18,079.78
ชัยภูมิ
-
- - - - -
รวม 7,800 44,373 288,397 400,999 733,769 457,871.86
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
3-ชัยภูมิ 0 เรื่อง-----------
0.00 ฿ -----------
5-นครราชสีมา 152 เรื่อง323 เรื่อง428 เรื่อง343 เรื่อง321 เรื่อง381 เรื่อง358 เรื่อง383 เรื่อง426 เรื่อง326 เรื่อง446 เรื่อง415 เรื่อง
6752.93 ฿ 18562.13 ฿ 21133.01 ฿ 16959.70 ฿ 18062.93 ฿ 14141.09 ฿ 18494.11 ฿ 28488.10 ฿ 30635.28 ฿ 26819.52 ฿ 28420.08 ฿ 26314.08 ฿
7-บุรีรัมย์ 0 เรื่อง--2 เรื่อง45 เรื่อง47 เรื่อง42 เรื่อง54 เรื่อง51 เรื่อง48 เรื่อง34 เรื่อง29 เรื่อง
0.00 ฿ -- 202.18 ฿ 2937.79 ฿ 2188.37 ฿ 1863.89 ฿ 3262.90 ฿ 1977.46 ฿ 2730.62 ฿ 1870.75 ฿ 864.86 ฿
15-สุรินทร์ 119 เรื่อง208 เรื่อง283 เรื่อง274 เรื่อง266 เรื่อง241 เรื่อง279 เรื่อง277 เรื่อง260 เรื่อง313 เรื่อง311 เรื่อง315 เรื่อง
5698.37 ฿ 9094.80 ฿ 13633.15 ฿ 14289.60 ฿ 12129.31 ฿ 11578.32 ฿ 14692.08 ฿ 14049.98 ฿ 11731.82 ฿ 21463.10 ฿ 23441.81 ฿ 19291.58 ฿