edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 21,448 121,338 643,313 964,610 1,729,261 1,079,058.86
ภน.2 56,028 423,188 1,733,786 2,171,338 4,328,312 2,700,866.69
ภน.3 45,945 295,491 1,747,337 2,231,315 4,274,143 2,667,065.23
ภก.1 33,559 201,214 1,125,840 1,382,983 2,710,037 1,691,063.09
ภก.2 29,306 188,314 1,040,243 1,594,211 2,822,768 1,761,407.23
ภก.3 26,008 172,543 798,972 533,722 1,505,237 939,267.89
ส่วนงานอื่นๆ 17 178 168 519 865 539.76
รวม 216,393 1,424,897 7,174,481 8,986,835 17,586,213 10,973,797
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
บภน.3.1 (ชร.)
6,445
40,001 394,974 561,872 996,847 622,032.53
แพร่
4,658
26,408 185,056 327,528 538,992 336,331.01
สุโขทัย
3,729
23,103 158,050 347,166 528,319 329,671.06
พิษณุโลก
4,382
28,283 174,773 208,705 411,761 256,938.86
ลำปาง
3,938
27,989 175,897 163,097 366,983 228,997.39
อุตรดิตถ์
3,708
23,225 102,608 191,512 317,345 198,023.28
แม่ฮ่องสอน
3,870
25,918 157,552 79,651 263,121 164,187.50
น่าน
4,011
24,494 102,554 94,110 221,158 138,002.59
พะเยา
3,748
26,233 117,579 43,769 187,581 117,050.54
บภน.3.2 (กพ.)
2,201
14,503 87,413 77,839 179,755 112,167.12
ลภน.3
1,928
11,752 46,020 98,561 156,333 97,551.79
ลำพูน
2,625
19,406 36,751 37,312 93,469 58,324.66
อภน.3.1
458
3,035 5,887 1,824 10,746 6,705.50
วภน.3
192
1,009 1,623 639 3,271 2,041.10
อภน.3.2
46
105 363 462 930 580.32
บภน.3.1 (ชม.)
6
27 237 88 352 219.65
พภน.3
-
- - - - -
บภน.3.2 (ตก.)
-
- - - - -
งภน.3
-
- - - - -
อภน.3
-
- - - - -
ตภน.3
-
- - - - -
รวม 45,945 295,491 1,747,337 2,234,135 4,276,963 2,668,824.90
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
66- วภน.3 13 เรื่อง33 เรื่อง20 เรื่อง19 เรื่อง22 เรื่อง16 เรื่อง16 เรื่อง10 เรื่อง6 เรื่อง12 เรื่อง14 เรื่อง11 เรื่อง
156.62 ฿ 441.79 ฿ 167.23 ฿ 316.37 ฿ 381.89 ฿ 91.10 ฿ 98.59 ฿ 136.66 ฿ 38.69 ฿ 69.26 ฿ 87.98 ฿ 54.91 ฿
68-ลภน.3 55 เรื่อง210 เรื่อง185 เรื่อง170 เรื่อง150 เรื่อง151 เรื่อง140 เรื่อง181 เรื่อง166 เรื่อง171 เรื่อง194 เรื่อง155 เรื่อง
3838.85 ฿ 8454.58 ฿ 8184.38 ฿ 8089.54 ฿ 6854.02 ฿ 6830.93 ฿ 6512.06 ฿ 11033.57 ฿ 7666.46 ฿ 9327.55 ฿ 10647.94 ฿ 10148.11 ฿
69-อภน.3.1 54 เรื่อง71 เรื่อง101 เรื่อง69 เรื่อง51 เรื่อง70 เรื่อง42 เรื่อง-----
790.61 ฿ 781.87 ฿ 1944.38 ฿ 829.92 ฿ 831.17 ฿ 945.36 ฿ 582.19 ฿ -----
70-อภน.3 ------------
------------
73-ตภน.3 ------------
------------
74-บภน.3.2 (กพ.) 88 เรื่อง111 เรื่อง167 เรื่อง205 เรื่อง181 เรื่อง165 เรื่อง215 เรื่อง250 เรื่อง163 เรื่อง161 เรื่อง288 เรื่อง207 เรื่อง
6945.74 ฿ 6724.22 ฿ 6620.02 ฿ 9210.24 ฿ 9893.52 ฿ 8011.54 ฿ 9360.00 ฿ 12968.59 ฿ 8070.82 ฿ 7434.34 ฿ 15912.00 ฿ 10537.49 ฿
75-งภน.3 ------------
------------
76-บภน.3.1 (ชร.) 249 เรื่อง495 เรื่อง644 เรื่อง503 เรื่อง528 เรื่อง567 เรื่อง475 เรื่อง575 เรื่อง553 เรื่อง555 เรื่อง683 เรื่อง618 เรื่อง
28808.83 ฿ 48777.46 ฿ 54500.16 ฿ 60958.56 ฿ 58013.90 ฿ 59380.46 ฿ 37622.21 ฿ 57449.18 ฿ 44932.99 ฿ 53673.98 ฿ 53929.82 ฿ 64166.54 ฿
77-บภน.3.1 (ชม.) 2 เรื่อง4 เรื่อง----------
38.69 ฿ 180.96 ฿ ----------
78-บภน.3.2 (ตก.) ------------
------------
79-อุตรดิตถ์ 150 เรื่อง264 เรื่อง362 เรื่อง314 เรื่อง270 เรื่อง308 เรื่อง290 เรื่อง341 เรื่อง319 เรื่อง334 เรื่อง391 เรื่อง365 เรื่อง
12158.02 ฿ 15916.99 ฿ 17462.64 ฿ 15873.94 ฿ 16187.18 ฿ 13680.58 ฿ 10523.14 ฿ 18874.13 ฿ 15399.07 ฿ 21644.06 ฿ 22160.74 ฿ 18037.34 ฿
81-น่าน 156 เรื่อง275 เรื่อง372 เรื่อง320 เรื่อง314 เรื่อง365 เรื่อง311 เรื่อง363 เรื่อง359 เรื่อง354 เรื่อง425 เรื่อง397 เรื่อง
5889.31 ฿ 7901.09 ฿ 9481.68 ฿ 10320.96 ฿ 13172.64 ฿ 10360.90 ฿ 11209.54 ฿ 10711.58 ฿ 11097.84 ฿ 16409.95 ฿ 15170.06 ฿ 16205.28 ฿
82-พภน.3 ------------
------------
83-พะเยา 134 เรื่อง274 เรื่อง375 เรื่อง316 เรื่อง259 เรื่อง313 เรื่อง302 เรื่อง337 เรื่อง328 เรื่อง348 เรื่อง383 เรื่อง379 เรื่อง
4180.18 ฿ 8732.26 ฿ 10562.45 ฿ 9836.74 ฿ 8055.84 ฿ 10580.54 ฿ 7371.94 ฿ 10250.45 ฿ 9522.24 ฿ 13274.98 ฿ 10993.63 ฿ 13646.26 ฿
84-พิษณุโลก 180 เรื่อง304 เรื่อง425 เรื่อง362 เรื่อง329 เรื่อง379 เรื่อง344 เรื่อง401 เรื่อง374 เรื่อง389 เรื่อง444 เรื่อง451 เรื่อง
13962.62 ฿ 17946.24 ฿ 21441.26 ฿ 20964.53 ฿ 21184.18 ฿ 22706.11 ฿ 15541.34 ฿ 23298.29 ฿ 18184.61 ฿ 25731.26 ฿ 27252.58 ฿ 28725.84 ฿
85-แพร่ 196 เรื่อง349 เรื่อง431 เรื่อง380 เรื่อง362 เรื่อง443 เรื่อง356 เรื่อง421 เรื่อง380 เรื่อง434 เรื่อง466 เรื่อง440 เรื่อง
15526.37 ฿ 22917.65 ฿ 25866.67 ฿ 26093.81 ฿ 26613.60 ฿ 28497.46 ฿ 20940.19 ฿ 34560.86 ฿ 26698.46 ฿ 34472.26 ฿ 37655.28 ฿ 35964.86 ฿
86-แม่ฮ่องสอน 173 เรื่อง312 เรื่อง374 เรื่อง333 เรื่อง305 เรื่อง308 เรื่อง284 เรื่อง293 เรื่อง317 เรื่อง363 เรื่อง414 เรื่อง394 เรื่อง
6461.52 ฿ 12177.98 ฿ 16851.74 ฿ 15681.12 ฿ 12898.08 ฿ 12131.18 ฿ 11506.56 ฿ 14021.28 ฿ 13132.08 ฿ 16558.46 ฿ 15698.59 ฿ 16849.25 ฿
88-ลำปาง 85 เรื่อง285 เรื่อง393 เรื่อง324 เรื่อง285 เรื่อง311 เรื่อง313 เรื่อง339 เรื่อง342 เรื่อง377 เรื่อง437 เรื่อง447 เรื่อง
5470.61 ฿ 17817.07 ฿ 19701.55 ฿ 22107.07 ฿ 19657.87 ฿ 17492.59 ฿ 14627.18 ฿ 20251.30 ฿ 19407.65 ฿ 23220.29 ฿ 22118.30 ฿ 27034.80 ฿
89-ลำพูน 52 เรื่อง92 เรื่อง112 เรื่อง143 เรื่อง109 เรื่อง84 เรื่อง193 เรื่อง338 เรื่อง338 เรื่อง345 เรื่อง422 เรื่อง397 เรื่อง
3348.38 ฿ 5967.94 ฿ 7018.75 ฿ 10040.16 ฿ 8177.52 ฿ 4627.58 ฿ 2157.17 ฿ 3303.46 ฿ 3206.74 ฿ 3429.50 ฿ 3495.02 ฿ 3486.91 ฿
90-สุโขทัย 140 เรื่อง264 เรื่อง346 เรื่อง344 เรื่อง291 เรื่อง324 เรื่อง284 เรื่อง333 เรื่อง340 เรื่อง327 เรื่อง394 เรื่อง342 เรื่อง
11967.70 ฿ 23143.54 ฿ 26810.78 ฿ 31161.31 ฿ 27618.86 ฿ 26682.86 ฿ 19665.36 ฿ 29346.10 ฿ 29771.04 ฿ 35078.16 ฿ 37473.70 ฿ 30435.60 ฿
91-อภน.3.2 26 เรื่อง20 เรื่อง----------
419.33 ฿ 160.99 ฿ ----------