edoclite


2564 2565 2566 2567 ส่วนงานที่มีการใช้งานมากที่สุด
เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) ประมานการค่ากระดาษ
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
ภน.1 21,448 121,338 643,313 964,610 1,729,261 1,079,058.86
ภน.2 56,028 423,188 1,733,786 2,171,338 4,328,312 2,700,866.69
ภน.3 45,945 295,491 1,747,337 2,231,315 4,274,143 2,667,065.23
ภก.1 33,559 201,214 1,125,840 1,382,983 2,710,037 1,691,063.09
ภก.2 29,306 188,314 1,040,243 1,594,211 2,822,768 1,761,407.23
ภก.3 26,008 172,543 798,972 533,722 1,505,237 939,267.89
ส่วนงานอื่นๆ 17 178 168 519 865 539.76
รวม 216,393 1,424,897 7,174,481 8,986,835 17,586,213 10,973,797
ภน.1 ภน.1.1 ภน.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.1
ภน.2 ภน.2.1 ภน.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.2
ภน.3 ภน.3.1 ภน.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภน.3
ภก.1 ภก.1.1 ภก.1.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.1
ภก.2 ภก.2.1 ภก.2.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.2
ภก.3 ภก.3.1 ภก.3.2 ส่วนงานใต้ภาค ภก.3
ส่วนงานอื่นๆ

จังหวัด เอกสารทั้งหมด
(เรื่อง)
จำนวนเอกสาร (แผ่น) เป็นเงิน
(บาท)
ผู้จัดการส่วน
ผู้จัดการศูนย์
พนักงาน
รวม
นครสวรรค์
3,225
16,761 108,426 324,479 449,666 280,591.58
อุทัยธานี
2,958
15,163 74,626 101,739 191,528 119,513.47
เพชรบูรณ์
1,663
8,696 77,018 67,129 152,843 95,374.03
พิจิตร
1,494
7,561 43,216 18,553 69,330 43,261.92
รวม 9,340 48,181 303,286 511,900 863,367 538,741.00
จังหวัด มกราคม กุมภาพันธุ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
24-พิจิตร 68 เรื่อง91 เรื่อง115 เรื่อง128 เรื่อง123 เรื่อง112 เรื่อง133 เรื่อง162 เรื่อง147 เรื่อง158 เรื่อง158 เรื่อง99 เรื่อง
1737.84 ฿ 2917.20 ฿ 3131.23 ฿ 3604.85 ฿ 4368.62 ฿ 3196.13 ฿ 4205.76 ฿ 5335.82 ฿ 3179.90 ฿ 4087.20 ฿ 4762.37 ฿ 2694.43 ฿
25-เพชรบูรณ์ 40 เรื่อง125 เรื่อง176 เรื่อง132 เรื่อง134 เรื่อง156 เรื่อง134 เรื่อง158 เรื่อง106 เรื่อง124 เรื่อง185 เรื่อง193 เรื่อง
1683.55 ฿ 7627.15 ฿ 8235.55 ฿ 6625.01 ฿ 10870.70 ฿ 8603.71 ฿ 6507.07 ฿ 9610.85 ฿ 5258.45 ฿ 6305.52 ฿ 13584.48 ฿ 10309.73 ฿
27-นครสวรรค์ 124 เรื่อง199 เรื่อง316 เรื่อง244 เรื่อง231 เรื่อง278 เรื่อง255 เรื่อง322 เรื่อง260 เรื่อง323 เรื่อง334 เรื่อง339 เรื่อง
9479.18 ฿ 17790.24 ฿ 24259.25 ฿ 22607.52 ฿ 28197.31 ฿ 26768.35 ฿ 24262.99 ฿ 35644.13 ฿ 20110.90 ฿ 19986.72 ฿ 25313.18 ฿ 25871.04 ฿
28-อุทัยธานี 93 เรื่อง220 เรื่อง292 เรื่อง226 เรื่อง202 เรื่อง228 เรื่อง222 เรื่อง277 เรื่อง248 เรื่อง272 เรื่อง335 เรื่อง343 เรื่อง
3709.68 ฿ 9120.38 ฿ 11230.13 ฿ 8574.38 ฿ 10059.50 ฿ 9788.06 ฿ 9610.85 ฿ 14660.88 ฿ 9944.69 ฿ 9184.66 ฿ 13189.49 ฿ 10151.23 ฿